Privacybeleid

Toepassing bvba Sandor Invest

24 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de GDPR (2016/679/EU).

 

Over ons en het beleid

Bvba Sandor Invest is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU – hierna “AVG”)

Bvba Sandor Invest
Lombardsijdelaan 118
8434 Westende - Middelkerke
Ondernemingsnr: 0546.931.926

Vastgoedmakelaar Sandor Tóth, BIV 201.758

Bvba Sandor Invest betreft een vastgoedbedrijf dat onroerend goed wenst te kopen en te verkopen of te verhuren, alsook als bemiddelaar ten aanzien van derden die vastgoed wensen te kopen of te huren.

In het kader van onze activiteiten dienen wij persoonsgegevens te verwerken van onze klanten, natuurlijke personen en elke natuurlijke persoon die met ons in contact komt, met inbegrip van potentiële klanten (hierna “leads” genoemd.)

Dit Beleid is bedoeld om toe te lichten, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

De bescherming van de gegevens en de inachtneming van uw persoonlijke levenssfeer zijn essentiële waarden voor ons en wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens op behoorlijke en transparante wijze te verwerken en te beschermen met inachtneming van de wet.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonsgegevens die op uw persoon betrekking hebben, dit wil zeggen alle informatie waarmee u direct of indirect als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden vb Naam, Voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, nationaal nr …

Dit Beleid situeert zich in onze wens om op transparante wijze te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer" genoemd) en van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

 

Welke gegevens verzamelen we?

Algemeen

Zoals reeds aangegeven noodzaakt de werking van het bedrijf het verzamelen en het verwerken van informatie – persoonsgegevens.

Dit geschiedt bij ons als volgt:

Categorieën In casu Context van verzameling en verwerking gegevens
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, adres, …, nationaal nr Bij uw inschrijving op berichten via e-mail, bij de aanmelding voor onze nieuwsbriefof wanneer u ons contactformulier invult. Opslag Fortissimmo en eigen werksheet (Excel)
Elektronische identificatiegegevens Telefoonnummer, e-mailadres, IP-adressen, ... Bepaalde gegevens worden verzameld via de online formulieren die u op onze website vindt. Andere via cookies waarmee we u een betere gebruikservaring kunnen garanderen.
Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, ... Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij naar uw geboortedatum om u aangepaste diensten te kunnen leveren.
Financiële identificatiegegevens Bankrekening U verstrekt ons deze informatie wanneer u een overeenkomst tot (ver)koop of huur afsluit.
Leefgewoonten – uw bezittingen Gronden, eigendommen, ... Om u te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of wanneer wij u in contact brengen met één van onze partners vastgoedmakelaars voor de verkoop of de verhuur van uw goed.
Kenmerken van de woning Adres van de woning, type woning, eigen of gehuurde woning, huurprijs, ... Deze essentiële informatie wordt verwerkt bij uw inschrijving via één van de beschikbare formulieren op de website of wanneer u een waardebepaling van uw woning vraagt.
Niet-persoonsgegevens Deze gegevens laten niet toe u te identificeren De verwerking geschiedt in hoofdzaak voor het aanwenden van statistieken en marketingdoeleinden.

 

In het bijzonder

Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van administratieve documenten in verband met de door u gevraagde diensten. We doen dit alleen met gegevens die we van u verkregen hebben via de specifieke aanvraagformulieren.

Deze opslag geschiedt via het kanaal van de applicatie Fortissimmo, betreft een Immo-digitaal platform.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Individuele verzoeken, zonder tussenkomst van vermelde toepassing Fortissimmo, worden in het immo-kantoor van de bvba Sandor Invest bijgehouden in excel-sheets. Deze mappen zijn verwerkt in een office 365 toepassing en worden binnen de organisatie ter beschikking gesteld aan de medewerkers via dropbox, rekening houdend met de beveiligingsvoorwaarde in infra aangegeven.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken we uw persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens worden verwerkt, en zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke en relevante persoonsgegevens - met inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering – in aanmerking komen, met de volgende doeleinden:

In het algemeen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basissen:

 • Om ons in overeenstemming te brengen met onze wettelijke verplichtingen en deontologische code;
 • Om de voorafgaande maatregelen te nemen en de overeenkomst die ons bindt uit te voeren wanneer u ons om een dienstverlening verzoekt (koop, verkoop, bemiddeling)
 • Om ons gerechtvaardigde belang te verwezenlijken (in dat geval zorgen wij er steeds voor dat een evenwicht bewaard wordt tussen ons belang en uw rechten en vrijheden);
 • Ten slotte op basis van uw instemming.

Indien wij verwerkingen moeten uitvoeren die nog niet voorzien zijn door dit Beleid, nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit contact is bedoeld om u te informeren over de verwerking en, indien nodig, uw uitdrukkelijke instemming te vragen.

 • De inachtneming van onze wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens over om te voldoen aan onze verplichtingen.

 • In het kader van onze contractuele relatie

Wanneer er een overeenkomst is tussen u en ons. In dat kader moeten wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om de taak te vervullen die u ons opgelegd hebt.

In het kader van de handelsrelatie met onze partners leveranciers en andere vastgoedmakelaars verwerken wij tevens hun persoonsgegevens om een optimale handelsrelatie te garanderen.

Om onze overeenkomst uit te voeren verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden na uw verzoek tot (ver)koop en/of huur, maw het streven naar correcte contractuele afspraken;
 • Met het oog op communicatie- en marketingacties;
 • Om desgevallend uw gegevens over te dragen aan andere partners vastgoedmakelaars zodat ze u kunnen helpen bij de (ver)koop of de verhuur van uw goed;
 • Om met u een optimale communicatie te voeren inhoudend het voorwerp van overeenkomst;
 • Om met u contact op te nemen voor opvolging en beoordeling van de dienstverlening en gelukwensen;
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwigheden en informatie uit de vastgoedsector via digitale meldingen.

In het kader van onze gerechtvaardigde belangen

In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hiertoe zorgen wij er altijd voor dat een juist evenwicht bewaard wordt tussen de noden om uw persoonsgegevens te verwerken en de inachtneming van uw rechten en vrijheden, meer bepaald de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

 • De opslag van een lijst van de klanten die naderhand geen contact meer wensen;
 • De organisatie van spellen, wedstrijden;
 • De overdracht van advertenties aan mensen die u kent (zie het deel overdracht aan derde partijen);
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging of de bescherming van onze rechten.
 • De instemming

Wanneer u zich op onze website inschrijft met behulp van de formulieren of u zich aanmeldt om met u contact op te nemen voor een zoekfunctie of afspraak vragen wij u om kennis te nemen van het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid, en om dit te aanvaarden.

Wanneer u rechtstreeks contact opneemt met ons, hetzij in persoon, hetzij telefonisch of per mail, zal u gevraagd worden naar uw persoonsgegevens zodat enerzijds het hercontact mogelijk is en anderzijds de communicatie nopens het verder verloop van de dienstverlening optimaal kan geschieden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus op basis van uw instemming met de volgende doeleinden:

 • De verzending van een informatie;
 • De verzending van berichten met informatie naargelang uw voorkeuren of verzoek;

Aangezien u akkoord bent, gaan wij ervan uit dat u aanvaardt dat wij voor dit doeleinde ook naderhand met u contact opnemen. Wij vermelden dat u op gelijk welk ogenblik het recht hebt om uw instemming in te trekken voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden in principe binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De gegevens die verzameld zijn ingevolge een dienstverlening of een contractuele verbintenis worden 3 jaar bewaard na het beëindigen van de werkzaamheden.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Na het verstrijken van de bewaarperiode stellen wij alles in het werk om u te garanderen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk gemaakt zijn.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Fortissimmo, op een niet toegankelijk locatie in België. Fortissimmo staat garant voor de passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen die genomen zijn voor om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan leveranciers en dienstverleners in functie van de aard van de initiële opdracht of afspraak. Dit zal u gemeld worden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Cookies

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt u door middel van een banner om uw toestemming voor het plaatsen van cookies gevraagd.

Rechten

Inzage, intrekking, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking en bezwaar

Uw rechten ingevolge de reglementering zorgen ervoor dat u de controle behoudt over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 • Recht van inzage en kopie

Het recht van inzage van de gegevens over uw persoon, waarover wij beschikken, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven vermeld hebben.

Met dit recht kunt u ons meer bepaald vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, wat de betreffende gegevenscategorieën zijn en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.

U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die uw persoon betreffen.

 • Recht van intrekking van uw instemming

Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijke basis van instemming, kunt u te allen tijde uw instemming intrekken.

 • Recht op rectificatie

U beschikt tevens over een recht op rectificatie waardoor u ons, op gelijk welk ogenblik, kunt vragen om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te wijzigen.

 • Recht op vergetelheid

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer één van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking;
 • U trekt uw instemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij baseren de verwerking enkel op de juridische basis van uw instemming;
 • U hebt bezwaar tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze verwerkt;
 • De gegevens waarover wij beschikken, zijn onvolledig, onjuist of verouderd;
 • Recht op overdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw instemming, kunt u ons vragen om al uw persoonsgegevens aan u over te dragen of om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

In de volgende situaties kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid van het gegeven te verifiëren;
 • Indien wij uw persoonsgegevens op ongeoorloofde manier verwerken en u verkiest dat wij de verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Wij informeren u hierover uiteraard, aangezien de beperking van de verwerking niet meer van toepassing is.

 • Recht van bezwaar

Zoals wij hebben toegelicht, vragen wij uw goedkeuring om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen te bezorgen (via direct marketing of elektronische nieuwsbrieven).

Indien u niet of niet meer wenst dat wij u deze berichten bezorgen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Wij vragen om alle verzoeken tot wijziging van de uw persoonsgegevens schriftelijk of per mail te willen richten aan Paul Mortier, tel. 058/59.33.33 of per mail:[email protected]

 

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

Binnen welke termijn antwoorden wij u?

Wij verbinden ons ertoe om u zo snel mogelijk te antwoorden, en ten laatste binnen de maand na uw aanvraag.

Wij kunnen ertoe verplicht worden om deze periode te verlengen tot twee maanden, indien uw aanvraag complex is en wij zeer veel aanvragen ontvangen hebben. Indien een dergelijke situatie zou optreden, informeren wij u over de redenen van de vertraging.

 

Veiligheid van de gegevens

Wij voeren de passende technische en organisatorische maatregelen in om een passend veiligheidsniveau te garanderen voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval uw persoonsgegevens die wij controleren door een ongelukkig toeval toch in gevaar gebracht zouden worden door een inbreuk op de beveiliging van de informatie, verbinden wij ons ertoe om snel in te grijpen, om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en de passende maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen.

Indien noodzakelijk, in overeenstemming met de geldende wet, informeren wij u over het incident.

 

Klachten

Indien u wenst te reageren op één van de handelswijzen beschreven in dit Beleid, raden wij u aan om rechtstreeks met ons contact op te nemen om te bekijken hoe wij u kunnen helpen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
[email protected]

U kunt bovendien steeds een klacht indienen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen, gelieve de informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.privacycommission.be/

 

Hoe kunt u met ons contact opnemen?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen en/of klachten.

[email protected]
[email protected]

 

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om op gelijk wel ogenblik de bepalingen van dit Beleid te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Beleid wordt geregeld door het Belgische recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan het Belgische recht.

De huidige versie van het Beleid treedt in werking en is geactualiseerd op 24 mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.

Meer info